SK EN DE PL HU

Ubytovací poriadok

 
Všeobecné podmienky ubytovania v „Penzióne  KISKA“
 
I. ÚVOD
 
Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovacieho zariadenia a zákazníkmi. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na služby poskytované v „Penzióne KISKA“. Podmienky sú pre všetky strany záväzné a uhradením zálohy zákazníkom nadobúdajú štatút zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami záväzných predpisov Slovenskej republiky.
 
II. ZÁKAZNÍK
 
Zákazníkom ubytovaným v „Penzióne KISKA“ je plnoletá osoba, ktorá záväzne zašle objednávku na ubytovacie zariadenie a uhradí dohodnutú zálohu (ďalej len zákazník). Hosťom je zákazník a ostatné osoby ubytované v „Penzióne KISKA“ v súlade s písomne vopred dohodnutým zoznamom hostí zákazníka. Zákazník zodpovedá za ostatné osoby ubytované v „Penzióne KISKA“ v súlade s písomne vopred dohodnutým zoznamom hostí zákazníka a ich konanie sa považuje ako za konanie jeho vlastné. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu užívať služby a byť len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Zákazníkom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.
 
III. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
 
Vznik zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a „Penziónom KISKA“ vznikne na základe objednávky (písomnej, telefonickej alebo e-mailovej). Na základe objednávky zašle poskytovateľ ubytovacieho zariadenia zákazníkovi v prípade voľnej kapacity ubytovacieho zariadenia „Penzión KISKA“ potvrdenie rezervácie (poštou alebo elektronicky) a zároveň rezervuje požadovaný voľný termín zákazníkovi na dobu maximálne 7 dní. V priebehu tejto doby je zákazník povinný uhradiť zálohu (50% z dohodnutej ceny poskytovaných služieb). Jej presná výška  bude uvedená na potvrdení rezervácie. Potvrdenie rezervácie obsahuje – meno a priezvisko  zákazníka a jeho kontaktné údaje, počet izieb, počet a zoznam hostí, počet nocí, termín ubytovania, približný čas príchodu, fakturačné údaje, cenu za ubytovanie a rozsah dohodnutých služieb a celkovú kalkuláciu. Uhradením zálohy zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom dohodnutých služieb, cenou, platobnými podmienkami a storno podmienkami a týmito všeobecnými podmienkami ubytovania v „Penzióne KISKA“, berie ich na vedomie ako záväzné a súhlasí s nimi. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených na rezervácií zodpovedá zákazník, ktorý objednávku podal, ako za svoj. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať a po 7 dňoch bude rezervácia zrušená.
 
IV. CENY
 
Ubytovanie je poskytované odplatne, kde cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníka alebo dohodou zmluvných strán.
Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Platba sa vykonáva v hotovosti alebo bankovým prevodom. Platba vykonaná bankovým prevodom sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa ubytovacieho zariadenia
Vprípade vzniku škody spôsobenej zavinením zákazníka je „Penzión KISKA“ oprávnený domáhať sa od neho náhrady za škodu. Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch objektu alebo na predmetoch v areáli objektu (ako napr. altánok, parkovacia plocha, drevník, voliéra pre psa), a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vzniknutého z dôvodu znemožnenia poskytnutia  ubytovania ďalším zákazníkom z dôvodu tejto škody, a to vo výške platnej ceny za ubytovanie po celú dobu, počas ktorej bude izba, prípadne iné zariadenie vyradené z prevádzky. Túto povinnosť má zákazník aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované zákazníkom.
 
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 
Zákazník má právo byť informovaný o všetkých podmienkach týkajúcich sa jeho pobytu, využívať všetky dojednané a zaplatené služby, odstúpiť od zmluvy pokiaľ kvalita a rozsah služieb nezodpovedá písomnej dohode na potvrdenej objednávke stornovať pobyt kedykoľvek pred jeho začatím (v tomto prípade sa vzájomný vzťah riadi ďalej uvedenými storno podmienkami).
 
Zákazník je povinný:
-      uchovať potvrdenie rezervácie a predložiť ho pri nástupe na ubytovanie
-      uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka, pokiaľ nebolo dohodnuté inak
-      riadne užívať priestory určené k ubytovaniu, dodržiavať poriadok a čistotu
-      zoznámiť sa so Všeobecnými podmienkami ubytovania a dodržiavať ich
-      bez prieťahov oznámiť potrebu vykonania opráv v priestoroch vyhradených k ubytovaniu
-      bezodkladne oznámiť poškodenie alebo škodu, ktorú v priestoroch spôsobil, resp. ktorá v ubytovacom zariadení vznikla
-      pri príchode vo vlastnom záujme prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a prípadné závady okamžite nahlásiť poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia. V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.
-      pri odchode alebo opustení objektu vypnúť elektrické zariadenia (TV, chladničku, rádio, a pod.), prekontrolovať uzatvorenie vodovodných batérií.
-      dodržiavať požiarno-poplachové smernice a riadiť sa nimi
      
Zákazník nesmie bez súhlasu poskytovateľa:
-      premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových a televíznych prijímačov, do elektrických spotrebičov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.
-      používať v priestoroch vlastné spotrebiče
-      prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe, ako je uvedená v zozname hostí, odsúhlasenom poskytovateľom ubytovacieho zariadenia
-      uvádzať adresu penziónu ako miesto podnikania, trvalého a prechodného bydliska
 
v priestoroch objektu:
-      nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie
-      držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy, pokiaľ sa nejedná o liečivá, ktorých užívanie bolo zákazníkovi predpísané lekárom
-      fajčiť v objekte (len na to vyhradenom priestore)
-      z bezpečnostných dôvodov ponechávať deti vo veku do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe a ani v iných priestoroch objektu a areálu
 
Najskoršou možnou hodinou nástupu na pobyt je 16:00h prvého dňa pobytu a ukončenie pobytu je do 10:00h posledného dňa pobytu, ak sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodne ináč.
 
Parkovanie vozidiel zákazníkov je možné na  parkovisku v areáli ubytovacieho zariadenia . Tieto parkovacie plochy sú uzatvorené. Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia však neručí za prípadné odcudzenie vozidla alebo vecí vo vozidle.
Počas parkovania vozidiel je zákazník povinný dodržiavať zákon o ochrane pôdy pred ropnými produktmi. Za spôsobené ropné havárie nesie zákazník plnú zodpovednosť.
 
Doporučujeme zákazníkom, aby šperky, peniaze a iné cennosti nenechávali na izbách. Penzión KISKA  v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka nezodpovedá za stratu, či škody na uvedených veciach.
 
Návšteva penziónu s domácimi zvieratami je možná len s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa ubytovacieho zariadenia. Zákazník je povinný nahradiť všetku škodu na majetku, ktorú jeho domáce zviera spôsobí a taktiež odstrániť exkrementy. Domáce zviera musí mať absolvované klinické vyšetrenie u veterinára s potvrdením ošetrenia proti vnútorným  a vonkajším parazitom nie starším ako 48 hodín. Rovnako musia mať absolvované povinné očkovania. Pred nástupom pobytu si poskytovateľ vyhradzuje právo vyžiadať tieto potvrdenia. Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia má právo požadovať uhradenie poplatku za domáce zviera.
 
Zákazník je oprávnený užívať vonkajšie záhradné posedenie, ktorého súčasťou je altánok s krbom. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za použitie a zaobchádzanie s vonkajším a vnútorným krbom a je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia.
Zakazuje sa akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom(sviečky, zápalky a pod.) deťom do 15 rokov. V prípade požiaru je zákazník povinný okamžite informovať prevádzkovateľa a hasičov.
 
VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA
 
Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia si ukladá za povinnosť zaistiť všetky práva zákazníka uvedené v bode V. Právom poskytovateľa ubytovacieho zariadenia  je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť:
a)  zmeniť termín pobytu
b)   zmeniť ceny
c)  zmeniť rozsah služieb
d)   zrušiť zmluvu
Pokiaľ zákazník so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 48 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti poskytovateľ ubytovacieho zariadenia 100% zaplatenej zálohy za ubytovanie zákazníkovi.
Rozhodujúci je čas doručenia odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že sa so zmenou súhlasí. V prípade, že dôjde k situácií, kedy poskytovateľ ubytovacieho zariadenia bude vracať zákazníkovi finančnú čiastku, je povinný tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie.
 
 
VII. STORNO PODMIENKY
 
Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy. Právo na úhradu storno poplatkov poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia, týmto nie je dotknuté. Odstúpenie je možné výhradne písomnou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené poskytovateľovi ubytovacieho zariadenia  a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
 
Storno pred nástupom pobytu Poplatok
viac ako 30 dní     50% zálohy
        29-15 dní    75% zálohy
menej ako 15 dní 100% zálohy
 
 
VII. ĎALŠIE DOJEDNANIA
 
Je nevyhnutné dohodnúť si čas príjazdu alebo stretnutia s poskytovateľom ubytovacieho zariadenia minimálne 24 hodín vopred!!!

Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky prijíma poskytovateľ ubytovacieho zariadenia.
 
VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Zákazník na základe objednávky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov svojich a hostí uvedených v zozname pre potreby ubytovacieho zariadenia, t.j. ukladanie na nosiče dát, upravovanie, vyhľadávanie v nich, poskytovanie tretím osobám, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade zo Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.
 
Kontaktné údaje:
 
Poskytovateľ ubytovacieho zariadenia: Fakturačné údaje:    
Penzión KISKA Majiteľ účtu: Ing.Lýdia Kisková
Levočská Dolina 3264/56 Banka:  ČSOB, a.s.
054 01 Levočská Dolina Číslo účtu:    4013796747/7500 
Tel: +421 52 7878411      
Mobil: +421 905 925 607 For foreign payments:  
           +421 905 901 713 Account owner:  Lydia Kiskova
e-mail: tgi@tgi.sk           Bank: CSOB, a.s.
www.penzionkiska.sk   1.Maja 23, 058 01 Poprad,  Slovakia
  Name of the account:   Lydia Kiskova
  IBAN:  SK3075000000004013796747
  BIC: CEKOSKBX


V Poprade, 07.02.2017                                                 
                                                                                              Ing.Lýdia Kisková
 
kezmarok.penzionkiska.sk
levoca.penzionkiska.sk
Copyright © 2014 | Created by Created by RB Team | www.rbteam.eu